Boekbespreking   ‘Ontdek je erfdeel!’

Auteur: Johan Stringer
Paperback, 247 pagina’s
ISBN: 978-90-814626-1-7

Uitgeverij: vastvoedsel.nl

Prijs: 15,00 euro (inclusief portokosten)
Bestel via email aan info@vastvoedsel.nl

Een verrassend en indringend boek over een zelden besproken bijbels onderwerp.  Op zich heel vreemd want het thema ‘erfdeel’ wordt veel genoemd in zowel het oude als het nieuwe testament.

Stringers verklaring voor dit gebrek aan belangstelling is de vaststelling dat het begrip ‘erfenis’  bij natuurvolkeren een totaal andere betekenis heeft dan in onze geïndustrialiseerde cultuur. De auteur werd zich hiervan bewust toen hij als zendeling in Kongo werkte.  In het eerste deel van de ontdekkingstocht laat Stringer de lezer uitgebreid deze oorspronkelijke betekenis van het begrip erfenis proeven aan de hand van veel erfenis passages in het oude testament.  Heeft u zich ooit gerealiseerd dat het ‘model geloof’ voor alle tijden van Abraham in de eerste plaats een erfenisgeloof was?

Het tweede deel neemt hij de lezer mee op een ongekende ontdekkingstocht langs erfenisuitspraken in het nieuwe testament. Zo zal de lezer misschien voor het eerst bewust stilstaan bij de vraag wat Paulus in Romeinen 8 bedoelt als hij schrijft dat de gelovige mede-erfgenaam is van Christus. En wat erft Christus dan allemaal??

Deze bijbelse speurtocht laat zien dat de erfenis die God ons belooft zijn einddoel met ons is en het speerpunt van al zijn inspanning voor ons. Het verzoenende sterven van Christus is een belangrijk middel om dit einddoel te bereiken. In zekere zin blijkt het thema van de erfenis dus zelfs boven het thema van de verzoening door Christus’ lijden te staan! Dit blijkt ook duidelijk in Paulus’ lofzang over Gods genadegaven in Efeze 1. De erfenisbelofte vormt nadrukkelijk de climax in deze opsomming van geestelijke gaven.

Wie rustig de tijd neemt voor deze ontdekkingstocht zal merken dat dit onderwerp diepgaande praktische gevolgen zal hebben voor alle aspecten van het dagelijkse leven.  Veel verwijzingen naar onze erfenis in het nieuwe testament hebben dan ook juist een praktisch vermanend karakter. Leerrijk en heel praktisch tegelijk dus.

De auteur schuwt een aantal opvallende en lastige vragen niet:

  • Hoe kan ik een erfgenaam van God zijn als God niet sterft?
  • Wat is de toekomst van de aarde na de terugkomst van Christus?
  • Wat zal mijn relatie zijn tot de aarde na de terugkomst van Christus?
  • Wat moet ik me concreet voorstellen bij het beloofde koningschap van de gelovigen? Over wie zouden zij dan koning zijn?
  • Hoe zit het met de vele bijbelse ‘beloningsbeloften‘?
  • Zal ik na de opstanding uit de dood nog iets anders te doen hebben dan het loven en prijzen van God en het Lam?
  • Wat valt er nu al te weten over mijn opstandingslichaam?
  • En hoe zit het met de nieuwe hemel en aarde?

Uiteraard pretendeert de auteur niet alle antwoorden te hebben. Maar hij prikkelt wel tot verder nadenken. Al doende geeft hij ook veel mooie voorbeelden van evenwichtig  verantwoord Bijbelgebruik.

Ondanks de lastige onderwerpen is Stringer erin geslaagd een vlot leesbaar en boeiend boek te schrijven, zo betuigen ook veel lezers. Dit is geen wetenschappelijk boek en dus van harte aan te bevelen aan elke geïnteresseerde bijbel lezer. Predikanten zullen een schat aan ideeën opdoen voor prediking en onderwijs. En zoals één van de lezers opmerkte: ‘Predikanten zouden veel meer aandacht aan dit belangrijke onderwerp moeten besteden’.

Terug naar Publicaties